Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym : www.imperiumkoszulek.pl jest Jerzy Albertusiak, właściciel firmy F4 Jerzy Albertusiak wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG)  prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, zarejestrowany podatnik VAT, ma nadany NIP: 873-133-46-59 oraz  REGON: 8500359250 Siedziba Sklepu znajduje się: Pawęzów 102d, 33-103 Tarnów

 2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:

a) dzwoniąc na telefon stacjonarny 14 625 10 22, lub pod numerem telefonu komórkowego 726 220 700 (koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora), w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00

b) korzystając z poczty elektronicznej: sklep@imperiumkoszulek.pl,

c) korespondencyjnie : Pawęzów 102d, 33-103 Tarnów

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego imperiumkoszulek.pl;

      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem imperiumkoszulek.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

      Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F4 Jerzy Albertusiak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

      Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. I. 2014 poz . 827 ze zm.) 

      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Koszulki.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż odzieży zwanej dalej: Towarem.

 2. W celu dokonania rejestracji przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.

 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne są:

a) komputer z dostępem Internetu

b) zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

c) włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript;

d) wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów powyższych aplikacji;

e) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§3 Informacja o towarach

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie tych Towarów, których zdjęcia i ceny przedstawione są na stronach Sklepu.

 2. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie Internetowym ceny nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego sposobu dostawy, sposobu zapłaty i gabarytu przesyłki. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.

§4 Składanie zamówienia

 1. Zamówienie odbywa się poprzez wybór Towaru/jego ilości i dodanie go do zakładki „Koszyk”. Następnie należy wybrać adres do wysyłki i opcję dostawy oraz formę zapłaty. Następnie należy potwierdzić Zamówienie

 2. W trakcie zamawiania Towaru niezbędne jest podanie następujących danych Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy)

§5 Formy płatności

 1. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego 87 1060 0076 0000 3260 0148 1289,

b) płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Towary;

c)  płatność przy odbiorze, w siedzibie Sklepu.

 1. Płatność za zamówiony Produkt powinna być dokonana przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedającego (przyjęcia zamówienia do realizacji)

 2. Fakturę VAT wystawia się na życzenie Klienta.

§6 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  od  godz. 8.00 - 16.00)

§7 Dostawa Towaru

 1. Dostawa zamówionego Towaru  odbywa się na terytorium jak i za granicę Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany w Zamówieniu.

      2. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru.

a) przesyłka kurierska, 

b) przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,

c)  odbiór osobisty w siedzibie Przedsiębiorcy.

      3. Towar wysyłany jest w terminie  maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na  rachunku  bankowym Sprzedawcy.

      4. Koszt dostawy  Towaru wynosi:

a) przesyłka kurierska - 19 zł,     

b) przesyłka pocztowa – cena zależna od wagi wg aktualnego cennika poczty polskiej.

      5. Czas  dostawy Towaru zależy od wybranego  przez Klienta  sposobu dostawy.

      6. Dostawa zagraniczna uzgadniana jest indywidualnie.

§8  Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Klient, który zawarł umowę na odległość poprzez stronę internetową Sklepu może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy  rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

3.  Klient informuje o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Powyższe oświadczenie należy wysłać przed upływem 14 – dniowego terminu  na odstąpienie od umowy. W przypadku przesłania oświadczenia  drogą elektroniczną klient otrzyma jego potwierdzenie  na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeżeli korzysta z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy - uważa się ją za niezawartą.

7. Klient odsyła Towar na własny koszt.

8. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni nastąpi zwrot wartości zamówienia. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,chyba że wyraźnie strony zgodzą się na inne rozwiązanie. Zostaną  zwrócone Koszty Towaru oraz jego Dostawa, która obejmuje  najtańszą jej  opcję znajdującą się w ofercie Sklepu.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili zwrotu Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

10. Na podstawie art. 38  Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11. W art. 3 pkt 10 Ustawy o prawach konsumenta ustawodawca określa wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa. Z jego treści wynika, że jeżeli wartość dokonanego zakupu nie przekracza pięćdziesieciu złotych, wówczas Klient nie może odstąpić od zawartej umowy.

 

§9 Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Produkty sprzedawane przez Sklep nie są objęte gwarancją producenta.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru. 

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową (art. 551[1] par. 1 K.c.).

4. Wada prawna polega na odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, jeżeli sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (art. 556[3] K.c.).

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru i jednego  1  roku od daty stwierdzenia wady. 

6. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady Towaru  można składać pisemnie na adres Sprzedawcy Pawęzów 102d, 33-103 Tarnów lub  drogą elektroniczną  :  sklep@drukarniaf4.pl .

7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) oznaczenie Klienta tj. jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres elektroniczny (jeżeli jest),

b) w przypadku przedsiębiorców - nazwę i adres firmy, adres mailowy oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu.  

c) nazwę produktu, datę wystąpienia niezgodności, jej opis,

d) dowód dokumentujący zakup.

8. Przykładowy Formularz reklamacyjny jest dostępny w załączniku do niniejszego regulaminu.

9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

10. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

12. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar.

13. Klient, który wykonuje żądania  odstąpienia od umowy  lub wymiany rzeczy na wolną od wad , jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sklepu. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca.

14. Sprzedawca zapoznaje  reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania  i  zawiadomienia na piśmie  składającego reklamację  o dalszym trybie postępowania w sposób wskazany przy jej zgłoszeniu.

 
§10  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient może skorzystać z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając:

a) wniosek do wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

b) wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne .  Oznacza to, że obie strony postępowania muszą się na nie zgodzić.

3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określony został w  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Stosowne wnioski można otrzymać w sekretariatach wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Można  je pobrać bezpłatnie na ich stronach internetowych : https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

6. Informacje dotyczące dostępu do procedur polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz uzyskania pomocy konsumenckiej  można uzyskać pod bezpłatnym numerem Infolinii Konsumenckiej: 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00), którą prowadzi Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich.

7. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawie rozstrzygnięcia powstałego sporu między nim a przedsiębiorcą korzystając z  pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Adresy rzeczników konsumentów są dostępne na: https://uokik.gov.pl/problemy.php?problem=68&wojewodztwo=0&miasto=0&x=40&y=5

§11  Polityka Prywatności i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest F4 Jerzy Albertusiak z siedzibą w Pawęzowie 102d, 33-103 Tarnów wpisaną do  CEIDG , posiadającą  NIP: 873-133-46-59, KRS: 8500359250                                                                                                                      

2. Podanie danych osobowych przez Klienta  jest dobrowolne, ale w celu zrealizowania złożonego zamówienia jest niezbędne.                                                                                      

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji  lub przy składaniu zamówienia w Sklepie. 

4. Zgromadzone dane osobowe podane podczas rejestracji nie są udostępniane osobom trzecim z wyłączeniem przekazania danych firmie kurierskiej w przypadku, gdy Klient wybiera dostawę towaru przesyłką kurierską albo w celu zwrotu kosztów dostarczenia towaru.                                                                                                                                        

5. Informacje handlowe w formie newslettera  Sklep internetowy wysyła tylko tym Klientom, którzy wyrażą na to zgodę. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.                           

6. Regulamin Newslettera:

a) Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualnymi promocjami Sklepu

b) Zamówienie usługi Newslettera przez użytkownika następuje poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,

c) Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą Newslettera

d) Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

e) Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania poprzez kontakt drogą mailową ze Sklepem.

f) Sklep nie będzie udostępniał powierzonych danych osobowych, w tym adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

g) Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z firmą telefonicznie: 726 220 700 lub korzystając z poczty elektronicznej: sklep@drukarniaf4.pl


§12  Postanowienia końcowe

 1. Sklep stosuje Kodeks dobrych praktyk. Jego treść znajduje się  w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 sierpnia 2015 roku

Załączniki

Kodeks dobrych praktyk

Wzór druku reklamacji

Regulamin w PDF